Slogan

Của công ty

Logo

Logo của Công ty với biểu trưng hình chữ N đồng thời là cách điệu hình ảnh Cần phân phối bê tông, trong khung tam giác đều vững chãi, hướng lên; hình ảnh này thể hiện mục tiêu và quy mô ngày càng phát triển của Công ty.

Thương hiệu Bơm bê tông HNB là thể hiện cho sự chuyên nghiệp, luôn vững bền và phát triển.

 

 

Slogan

Vươn cao hơn, vươn xa hơn: Slogan vừa thể hiện được hình ảnh cụ thể gắn bó với ngành nghề kinh doanh lĩnh vực xây dựng chính của công ty: vươn cao, vươn xa đến mọi công trình; vừa thể hiện con đường phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty theo năm tháng.

 

.