HNB quan hệ chặt chẽ với các đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thép